Zvolte si typ nemovitosti

Dědictví a darování nemovitosti. Jaké jsou daňové rozdíly a rizika?

Dědictví a darování nemovitosti. Jaké jsou daňové rozdíly a rizika?

Stali jste se dědici nebo jste dostali dar v podobě nemovitosti? Víte, jaké jsou rozdíly a na co je dobré dát si pozor? Je výhodnější darovat nebo zanechat dědictví?  Darování, nebo dědictví. To je otázka, která závisí na tom, jaké máte rodinné vztahy.  Získat majetek dědictvím se zdá jako příjemná záležitost. Ale nikdy nevíte, čím je nemovitost zatížená – dluhy, exekuce, zástavy. A pokud je dědiců víc, musí se mezi sebou vypořádat a to často přináší komplikace.  Na druhé straně i darování nemovitosti může mít svá rizika. Vodítkem pro vás může být, jak obě možnosti nabytí majetku vysvětluje zákon.

Dědická, ani darovací daň se neplatí

Od 1. 1. 2014 není povinnost platit darovací, ani dědickou daň. Také nemáte povinnost podávat daňové přiznání (k dědictví a darování)na příslušný FÚ.

Rozdíly v daních  z příjmu u darování a dědictví nemovitosti

Tady se nám to začíná maličko komplikovat.  V případě dědictví nemovitosti daň z příjmu neplatíte. To je dané podle zákona § 4a písmeno a) zákona o dani z příjmu.  Při darování nemovitosti záleží na tom, kdo vám nemovitost daruje: Daň z příjmu u darování nemovitosti neplatíte:

  • Pokud vám nemovitost daruje příbuzný v přímé linii. To je například z otce na syna, na vnuka…
  • Když vám nemovitost daruje příbuzný ve vedlejší linii. Jedná se o sourozence, strýce, tetu, neteř, manželku apod. 
  • V případě osoby, se kterou poplatník žil mi­nimálně 1 rok bezprostředně před získáním daru ve společné domácnosti. 

Daň z příjmu u darování nemovitosti platíte ve všech ostatních případech.

  • Jediná výjimka – hodnota daru je nižší než 15 000 Kč, což je u cen nemovitostí většinou nereálné. 

Co když chce dědic nebo obdarovaný nemovitost prodat? 

Pokud se rozhodnete nemovitost po darování nebo dědění prodat, máte opět několik možností. 

  • Po uplynutí 5 leté lhůty daň z příjmu z prodané nemovitosti ne­platíte. 
  • Pokud jste dědici v přímé linii nebo v manželském svazku, je do 5 letého daňového testu počítána i doba, po jakou zemřelý nemovitost vlastnil.

Například:

  • Když zdědíte po rodičích nemovitost, ve které žili 30 let, můžete nemovitost prodat obratem a daň z příjmu neplatíte.
  • Pokud by vám rodiče nemovitost darovali, musíte počkat 5 let od nabytí daru, abyste se placení daně z příjmu vyhnuli.

Darování nemovitosti

Nic není úplně jednoduché, stejně tak darování nemovitosti. Pokud ji například darujete a chcete v ní stále bydlet, berte na vědomí určitá rizika.  Stává se, že obdarovaný se náhle dostane do tíživé finanční situace a může chtít nemovitost prodat. V krajním případě může darovaná nemovitost skončit v exekuci.  TIP: Pojistěte se a zajistěte nemovitost věcným břemenem doživotního užívání. Vyhnete se případným sporům.  Zajímavost: Ob­darovaný může dar svému dárci vrátit. Dárce má právo požadovat svůj dar zpět, pokud obdarovaný úmyslně nebo z hrubé nedbalosti ublíží dárci tak, že zjevně porušil dobré mravy. 

Dědictví nemovitosti – rizika v podobě dluhů a závazků zemřelého

Dědictví nemovitosti nese rizika spojená s dluhy a jinými závazky zemřelého. Také se mohou ukázat tzv. nepominutelní dědicové – osoby, které mají nárok domáhat se i přes závěť svého zákonného dědického podílu nebo jeho části. 

Darování i dědictví nemovitosti v hodnotě více než 5 mil. Kč musíte oznámit Finančnímu úřadu

Pokud získáte nemovitost  v hodnotě vyšší než 5 milionů korun, máte jako obdarovaný i dědic povinnost oznámit tuto skutečnost finančnímu úřadu. Myslete na to, protože jinak vám hrozí pokuta ve výši 0,1 % z částky neoznámeného příjmu.   Když ale oznámení na FÚ podáte až po výzvě správce daně, pokuta už činí 10 %  z částky neoznámeného příjmu. Jestli na výzvy úřadu vůbec nereagujete, počítejte se sankcí 15 %. 

Zpět na Aktuality